1 JANUARI A.S. PEILDATUM

De Peildatum voor het Herverkavelingsblok Nieuw-Schoonebeek is vastgesteld op 1 januari 2018. Dat is de administratieve datum waarop zakelijke rechten zoals eigendom, waarde, erfpacht, erfdienstbaarheden en opstalrecht worden ‘bevroren’.

Lijst Geldelijke Regelingen
De Peildatum is ook bepalend voor de financiële afrekening van de Herverkaveling (Lijst Geldelijke Regelingen). De eigenaar op de Peildatum is verantwoordelijk voor de landinrichtingskosten. Bij aan- en verkopen dienen zowel kopers als verkopers daarmee rekening te houden. Aan- en verkopen na 1 januari a.s. worden niet meer meegenomen in het op te stellen Ruilplan. Het is ook de laatste datum waarop men nieuwe pacht–overeenkomsten ter registratie kan inzenden.

Ontwerp Ruilplan
Na de vaststelling van de Peildatum kan ook het Ontwerp Ruilplan verder worden afgerond. In dat Ontwerp Ruilplan krijgen de ingediende wensen ten aanzien van de verkaveling van landbouwgronden een plek. Op basis van die ingediende wensen worden niet alleen de gronden binnen de Bufferzone vrijgemaakt van agrarisch gebruik. Tegelijk wordt ook gekeken hoe de verkaveling van de huidige landbouwbedrijven zoveel mogelijk kan worden verbeterd. Daarnaast wordt er grond gereserveerd voor het verleggen van de Stheemanstraat.

Naar verwachting zal het Ontwerp Ruilplan in juni 2018 ter inzage worden gelegd. De kavelovergang staat gepland voor 1 januari 2020.