Aanleiding

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied van 2100 hectare. Een van de laatste nog overgebleven hoogveengebieden in Noord-West Europa. Willen we dat zo houden, dan moet er wel wat gebeuren. Want het Bargerveen loopt langzaam leeg. Het grondwater lekt weg naar de lager gelegen gronden. Daardoor klinkt de veengrond in en kan het veenmos niet meer groeien. En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd. Er kwamen plannen om de grondwaterstand te verhogen.

Opgave

Begin 2013 kwam er een nieuw natuurbeleid. Daarbij werd extra geld vrijgemaakt voor nieuwe natuur. Maar die moest dan wel bijdragen aan een robuuste Ecologische Hoofd Structuur en aansluiten op internationale natuurdoelstellingen.
De Provincie stelde aanvullende voorwaarden: het Project moest snel worden gestart en binnen 4 jaar leiden tot zichtbare en aantoonbare resultaten. Zo kwam het Project Bargerveen-Schoonebeek tot stand.

Buffers

In september 2013 stelde de Drentse Gedeputeerde Rein Munniksma het Project Bargerveen-Schoonebeek in werking. Met de bedoeling 3 Bufferzones te realiseren: de Buffer Noord bij Zwartemeer, een Buffer bij Weiteveen en een Buffer Zuid bij Nieuw-Schoonebeek. Er werd een aparte Bestuurscommissie samengesteld. waarin alle belanghebbenden waren vertegenwoordigd. En Prolander (voorheen DLG) werd gevraagd het Project uit te voeren.

HET PROJECT BARGERVEEN-SCHOONEBEEK WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT MET BEHULP VAN BIJDRAGEN VAN:


Image

STORTVLOED OP 1 JUNI JL.

59 mm in korte tijd. Daar kan zelfs het Bargerveen niet tegen. Dus ernstige wateroverlast. Een dag later was het meeste alweer weg.…..

PADEN NOG GESLOTEN

Op alle doorgaande ‘wegen’ in het Bargerveen ligt inmiddels beton. Maar, denk erom, ze zijn nog niet begaanbaar. Het beton moet nog 3 weken uitharden.

grenzeloos samenwerken voor hoogveen


Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin drie waterbuffers worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies van natuur, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, waarin ruimte is voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Nieuw-Schoonebeek

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een Bufferzone van maar liefst 220 ha. In een strook van 500 meter langs de Stheemanstraat, Van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Maar daarvoor moeten wel de nodige gronden worden vrijgemaakt. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Ruilplan. Alle werkzaamheden hoeven niet binnen de afgesproken 4 jaar klaar te zijn. Maar in die tijd moeten wel de voorbereidingen en de planvorming zijn afgerond.

Meer informatie

Weiteveen

Voor het gebied rondom Weiteveen zijn 2 hoofdoelstellingen en 1 subdoelstelling geformuleerd. In de eerste plaats moet er ten oosten van Weiteveen een Bufferzone komen. Tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre de waterproblematiek in het dorp verbeterd kan worden. Daarnaast worden de recreatieve voorzieningen in en rond het dorp verbeterd. Onder andere door de bouw van de grootste schaapskooi van ons land. Waarbij de schapen worden ingezet om de natuur te behouden.

Meer informatie

Zwartemeer

Aan de noordzijde komt een Bufferzone van 65 ha. Die moet een teveel aan regenwater opvangen en vasthouden. Het waterpeil komt op 16 m boven NAP te liggen. Om een eventueel teveel aan water af te kunnen voeren, wordt een verbinding met de Runde tot stand gebracht. De Runde was ooit een oude veenbeek die ontsprong in het Swarte Meer en inmiddels in oude luister is hersteld. Zowel voor het watersysteem als voor de leefomgeving is het herstel van de Runde van groot belang.

Meer informatie

Bargerveen

Er gaat gekeken worden in hoeverre het mogelijk is om nieuwe en bestaande toeristische voorzieningen te verbeteren, te coördineren, tot stand te brengen of in te passen. Te beginnen met betere, doorlopende fiets- en wandelroutes. Zodat er een aantrekkelijke en afwisselende toeristische infrastructuur ontstaat. Waardoor meer natuurliefhebbers van het Bargerveen kunnen genieten. Zonder dat dit ten kosten gaat van de natuur. Daarbij spelen bij voorkeur lokale ondernemers een belangrijke rol.

Meer informatie

Europese samenwerking

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw fietspad langs de grens. Dat wordt 30 meter verlegd en komt in Duitsland te liggen. Die verplaatsing is noodzakelijk, omdat de huidige dijk met fietspad niet stevig genoeg is om de druk vanuit het Bargerveen te kunnen weerstaan. Als de waterstand verhoogd wordt, is de kans van een doorbraak niet denkbeeldig. Tegelijk worden de mogelijkheden onderzocht om toeristische voorzieningen beter op elkaar aan te sluiten.

Meer informatie