Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Nieuw-Schoonebeek

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een bufferzone van maar liefst 220 hectare: Buffer Zuid. De buffer loopt als een soort strook van 500 meter breed, langs de huidige Stheemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Er worden volop plannen gemaakt voor de inrichting van deze buffer. 

Voor de inrichting van Buffer Zuid is één ding leidend: het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen.Samen met betrokken partijen proberen we te komen tot de meest ideale inrichting van het gebied. Daarbij moet worden voldaan aan twee belangrijke, maar schijnbaar tegengestelde eisen:

  1. Een hogere waterstand ten behoeve van de natuurdoelen
  2. Een lagere (grond)waterstand ten behoeve van de landbouw

Om dit te bereiken zijn veel berekeningen gedaan naar de waterstand. De conclusie is dat er veel water in de bufferzone komt te staan. Van oost naar west hebben we het gebied in 4 ‘vakken’ verdeeld. In het eerste vak aan de oostkant komt omgeveer 40% van het oppervlak onder water te staan, in het tweede vak 70% en in de westelijke twee vakken 90%. Deze grote hoeveelheden water helpen voorkomen dat het water weglekt uit het Bargerveen.

Herverkaveling

Het vrijmaken van 220 hectare lukt niet zonder dat er grond wordt aangekocht of vrijgemaakt. Daarvoor moeten boerenbedrijven verplaatst worden. Een ingewikkeld proces, een puzzel die zorgvuldig gelegd moet worden. Want van een herindeling mag niemand minder worden. Om dit goed te laten verlopen is een aparte Subcommissie Grondgebruik in het leven geroepen. Vanaf 2015 is veel gesproken met alle betrokkenen en is een herverkaveling gemaakt. Sinds 2020 werken alle boeren op hun nieuwe gronden. De grond die nodig was voor Buffer Zuid is helemaal vrijgemaakt om in te richten.

Medegebruik

Zo’n grote ingreep en investering in het gebied biedt ook nieuwe mogelijkheden. Nu duidelijk is welke basis er moet komen, wordt hard gewerkt aan plannen voor medegebruik. We kijken naar dingen als (verblijfs)recreatie, paludicultuur en/of energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen. Medegebruik kan en mag dus, maar mag niet strijdig zijn met de Natura 2000-doelstellingen. Ook moeten de meerkosten in verhouding staan tot de meerwaarde.

In 2019 zijn alle ideeën verzameld, vergeleken en beoordeeld op haalbaarheid en de mogelijkheden voor inpassing. We hebben schetsen van het gebied gemaakt en welke functies waar een plek krijgen. Dat heeft geleid tot één voorkeursvariant, die aan een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) is onderworpen. Op basis van de MER is een Inrichtingsplan gekomen. Daarin worden de aanpak, de inrichting en de uitvoering zorgvuldig uitgewerkt. Ook de voorstellen, wensen en initiatieven van inwoners en omwonenden ten aanzien van landbouwkundig, recreatief en landschappelijk gebruik worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Het plan wordt vooraf openbaar ter inzage gelegd, zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid krijgt om daar kennis van te nemen.

 

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe