Nieuw-Schoonebeek

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een bufferzone van maar liefst 220 hectare: Buffer Zuid. De buffer loopt als een soort strook van 500 meter breed, langs de huidige Stheemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. In 2019 worden de plannen gemaakt voor de inrichting van deze buffer, als alles volgens plan verloopt, gaat in 2021 de eerste schop in de grond.

Voor de inrichting van Buffer Zuid is één ding leidend: het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen.Samen met betrokken partijen proberen we te komen tot de meest ideale inrichting van het gebied. Daarbij moet worden voldaan aan twee belangrijke, maar schijnbaar tegengestelde eisen:

1. een hogere waterstand ten behoeve van de natuurdoelen
2. 
een lagere (grond)waterstand ten behoeve van de landbouw

Om dit te bereiken zijn veel berekeningen gedaan naar de waterstand. De conclusie is dat er veel water in de bufferzone komt te staan. Van oost naar west hebben we het gebied in 4 ‘vakken’ verdeeld. In het eerste vak aan de oostkant komt omgeveer 40% van het oppervlak onder water te staan, in het tweede vak 70% en in de westelijke twee vakken 90%. Deze grote hoeveelheden water helpen voorkomen dat het water weglekt uit het Bargerveen.

Ruilplan

Het vrijmaken van 220 ha lukt niet zonder dat er grond wordt aangekocht of vrijgemaakt. Daarvoor moeten boerenbedrijven verplaatst worden. Een ingewikkeld proces, een puzzel die zorgvuldig gelegd moet worden. Want van een herindeling mag niemand minder worden. Om dit goed te laten verlopen is een aparte Subcommissie Grondgebruik in het leven geroepen. Vanaf 2015 is veel gesproken met alle betrokkenen en is een Ruilplan gemaakt. Als alles goed gaat, wordt dat in de loop van 2019 definitief en gaan alle boeren vanaf 2020 werken op hun nieuwe gronden. De grond die nodig is voor Buffer Zuid is dan helemaal vrij gemaakt om in te richten.

Meekoppelkansen

Zo’n grote ingreep en investering in het gebied biedt ook nieuwe mogelijkheden. Nu duidelijk is welke basis er moet komen, wordt hard gewerkt aan plannen voor medegebruik. We kijken naar dingen als (verblijfs)recreatie, paludicultuur en/of energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen. Medegebruik kan en mag dus, maar mag niet strijdig zijn met de Natura 2000-doelstellingen. Ook moeten de meerkosten in verhouding staan tot de meerwaarde.

In 2019 worden alle ideeen verzameld, vergeleken en beoordeeld op haalbaarheid en de mogelijkheden voor inpassing. We schetsen hoe het gebied eruit kan komen te zien en welke functies waar een plek krijgen. Dat leidt uiteindelijk tot één voorkeursvariant, die aan een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) wordt onderworpen.

Inrichtingsplan

Op basis van de MER komt er uiteindelijk een Inrichtingsplan. Daarin worden de aanpak, de inrichting en de uitvoering zorgvuldig uitgewerkt. Ook de voorstellen, wensen en initiatieven van inwoners en omwonenden ten aanzien van landbouwkundig, recreatief en landschappelijk gebruik worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Vervolgens komt er een Provinciaal Inpassingsplan (PIP): de planologische inpassing van zowel de MER als het Inpassingsplan. Dit plan wordt vooraf openbaar ter inzage gelegd, zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid krijgt om daar kennis van te nemen.

Het laatste nieuws uit Nieuw-Schoonebeek

Restauratie grenspaal 160-I

Langs de grens tussen Drenthe en Duitsland vind je ruim honderd grenspalen. Van oudsher worden deze palen gebruikt om de grens van een gebied (land, provincie, gemeente of eigendom) mee aan te geven. Sommige grenspalen langs de grens met Duitsland zijn al meer dan 250...

Sanering gebouwen Schoonebeekerveld bijna afgerond

In het Bargerveen bevindt zich een agrarisch perceel van ongeveer 2 hectare, met daarop verschillende bouwsels. Het perceel ligt midden in de natuur, in het Schoonebeekerveld: een grootschalig voedselarm terrein met vrij grote wateroppervlakten. De Bestuurscommissie...

Battle of Concepts Buffer Zuid van start

Van 11 januari tot en met 24 februari kunnen studenten, creatieve (young) professionals en startups meedoen met een Battle of Concepts van Prolander, die zij uitzetten in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. De opdracht: Bedenk een innovatief...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: