Nieuw-Schoonebeek

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een bufferzone van maar liefst 220 hectare: Buffer Zuid. De buffer loopt als een soort strook van 500 meter breed, langs de huidige Stheemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. In 2019 worden de plannen gemaakt voor de inrichting van deze buffer, als alles volgens plan verloopt, gaat in 2021 de eerste schop in de grond.

Voor de inrichting van Buffer Zuid is één ding leidend: het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen.Samen met betrokken partijen proberen we te komen tot de meest ideale inrichting van het gebied. Daarbij moet worden voldaan aan twee belangrijke, maar schijnbaar tegengestelde eisen:

1. een hogere waterstand ten behoeve van de natuurdoelen
2. 
een lagere (grond)waterstand ten behoeve van de landbouw

Om dit te bereiken zijn veel berekeningen gedaan naar de waterstand. De conclusie is dat er veel water in de bufferzone komt te staan. Van oost naar west hebben we het gebied in 4 ‘vakken’ verdeeld. In het eerste vak aan de oostkant komt omgeveer 40% van het oppervlak onder water te staan, in het tweede vak 70% en in de westelijke twee vakken 90%. Deze grote hoeveelheden water helpen voorkomen dat het water weglekt uit het Bargerveen.

Ruilplan

Het vrijmaken van 220 ha lukt niet zonder dat er grond wordt aangekocht of vrijgemaakt. Daarvoor moeten boerenbedrijven verplaatst worden. Een ingewikkeld proces, een puzzel die zorgvuldig gelegd moet worden. Want van een herindeling mag niemand minder worden. Om dit goed te laten verlopen is een aparte Subcommissie Grondgebruik in het leven geroepen. Vanaf 2015 is veel gesproken met alle betrokkenen en is een Ruilplan gemaakt. Als alles goed gaat, wordt dat in de loop van 2019 definitief en gaan alle boeren vanaf 2020 werken op hun nieuwe gronden. De grond die nodig is voor Buffer Zuid is dan helemaal vrij gemaakt om in te richten.

Meekoppelkansen

Zo’n grote ingreep en investering in het gebied biedt ook nieuwe mogelijkheden. Nu duidelijk is welke basis er moet komen, wordt hard gewerkt aan plannen voor medegebruik. We kijken naar dingen als (verblijfs)recreatie, paludicultuur en/of energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen. Medegebruik kan en mag dus, maar mag niet strijdig zijn met de Natura 2000-doelstellingen. Ook moeten de meerkosten in verhouding staan tot de meerwaarde.

In 2019 worden alle ideeen verzameld, vergeleken en beoordeeld op haalbaarheid en de mogelijkheden voor inpassing. We schetsen hoe het gebied eruit kan komen te zien en welke functies waar een plek krijgen. Dat leidt uiteindelijk tot één voorkeursvariant, die aan een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) wordt onderworpen.

Inrichtingsplan

Op basis van de MER komt er uiteindelijk een Inrichtingsplan. Daarin worden de aanpak, de inrichting en de uitvoering zorgvuldig uitgewerkt. Ook de voorstellen, wensen en initiatieven van inwoners en omwonenden ten aanzien van landbouwkundig, recreatief en landschappelijk gebruik worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Vervolgens komt er een Provinciaal Inpassingsplan (PIP): de planologische inpassing van zowel de MER als het Inpassingsplan. Dit plan wordt vooraf openbaar ter inzage gelegd, zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid krijgt om daar kennis van te nemen.

Het laatste nieuws uit Nieuw-Schoonebeek

Informatieavond Buffer Zuid in Nieuw-Schoonebeek: terugblik

Op dinsdagavond 10 maart was er een bijzondere informatieavond in Nieuw-Schoonebeek over Buffer Zuid. De avond was een initiatief van de Stichting Tussen Beek en Veen en georganiseerd samen met de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Jos Fischer, Nettie Aarnink...

Start planvorming Schoonebeekerveld West

In het kader van het behoud en ontwikkeling van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Bargerveen worden diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Een van de gebieden waar herstelmaatregelen gepland zijn is het Schoonebeekerveld. Het Schoonebeekerveld is...

Interactieve informatievond Buffer Zuid

Het is ongetwijfeld weinig mensen ontgaan: er wordt druk gewerkt aan plannen voor de nieuwe Buffer Zuid van het Bargerveen. Het komende jaar staat in het teken van ideeën kiezen en uitwerken tot concrete plannen in goede balans met het Bargerveen en de omgeving. Op 10...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: