Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Oosteindsche Veen

Er worden volop plannen gemaakt voor de nieuwe inrichting van het Oosteindsche Veen. Het gebied ligt tussen de Veenschapsweg en de Valendisweg en is zo’n 128 hectare groot en bevat veel zeldzaam hoogveen. Het belangrijkste doel van de herinrichting is het behouden en versterken van het hoogveen.

Behouden en versterken van het veen

In de zomer van 2022 zijn verschillende agrarische gronden aangekocht die we gaan gebruiken om het natuurgebied te verbeteren. Hoogveen heeft water nodig om te blijven bestaan. Daarom gaan we regenwater langer vasthouden in het gebied. Dit doen we door sloten dicht te maken en op bepaalde plekken kades aan te leggen. Hierdoor voorkomen we verdere oxidatie en inklinking van de bodem.

Door de werkzaamheden realiseren we niet alleen nieuwe vochtige heide, berkenbroekbos en veenvormende vegetaties, maar trekken we ook meer bijzondere planten en dieren aan. Zoals de zonnedauw, dopheide, heikikker, adder en de levendbarende hagedis. Tegelijk met deze werkzaamheden gaan we ook wandelpaden verplaatsen en verbeteren.

Foto: hoogveenmos, © Prolander.

Foto 1: een adder © Erik Bloeming, foto 2: levendbarende hagedis © Staatsbosbeheer, foto 3: Lange zonnedauw © Hans Dekker.

Veranderend landschap

Voor het aanleggen van de kades worden er bomen gekapt. Een deel van de bomen groeit na verloop van tijd weer aan, maar bovenop de kades komen geen bomen terug. Na het aanleggen van de kades kan er ook op de kades gewandeld worden. De bomen worden vervangen door andere vegetatie zoals natte heide en veenmos. U kunt zich wel voorstellen dat het gebied er over een aantal jaren anders uitziet. Dat ziet u goed op onderstaande afbeelding.

Afbeelding: toekomstig beeld, © Prolander.

Planning en start werkzaamheden

De bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek is sinds 2021 bezig met de planvorming voor het Oosteindsche Veen. De aanbesteding voor het werk vindt plaats in het laatste kwartaal van 2023. We verwachten dat de eerste voorbereidende werkzaamheden begin 2024 starten. Het meeste grondwerk gebeurt in de zomer van 2024 en in 2025.

Achtergrondinformatie

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek werkt in opdracht van de provincie Drenthe aan de gebiedsontwikkeling van het Bargerveen en omgeving. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, LTO en de NAM. Het projectmanagement ligt bij Prolander. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail of bel met Paul Kraesgenberg via: p.kraesgenberg@prolander.nl of 06 52401224.

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe