Subcommissie Grondgebruik

Er is een aparte Subcommissie Grondgebruik ingesteld. De belangrijkste taak van deze Subcommissie is het maken van een Ruilplan om de Buffer Zuid bij Nieuw-Schoonebeek vrij te maken van landbouwkundig gebruik.

Ruilplan

Langs de Stheemanstraat moet een grote buffer komen, Buffer Zuid. Deze is maar liefst 220 ha in een strook van 500 meter langs de Stheemanstraat. Het doel van deze buffer is tweeledig: aan de ene kant moet de buffer de waterstand in het Bargerveen hoog houden, tegelijkertijd moet ook de waterhuishouding van de agrarische grond aan de zuidkant worden verbeterd. Dit lijkt tegenstrijdig, maar het kán wel. Om de grond vrij te maken voor Buffer Zuid moeten agrarische bedrijven worden verplaatst. Na veel gepuzzel en gesprekken met alle belanghebbenden, heeft Gedeputeerde Staten van Drenthe begin 2019 het Ruilplan vastgesteld. Mensen kunnen dan nog bezwaar maken en deze bezwaren zullen worden voorgelegd aan de rechtbank. Als alle procedures zijn afgehandeld, waarschijnlijk per 1 januari 2020, gaan alle eigenaren naar hun nieuwe gronden en is de buffer vrij om te worden ingericht.

Jan Horring
voorzitter, namens de landbouw, tevens lid Bestuurscommissie

Bert van Guldener
secretaris, tevens projectleider

Dirk-Jan Leeuwerik
secretariaat projectbureau

Paul Steffens
namens de landbouw, tevens lid Bestuurscommissie

Arnold Levelink
namens de landbouw

Bert Tjarks
namens de provincie

Otte Verbeek
namens waterschap Vechtstromen

Luuc Bos
namens natuur en milieu

Gerjan Meijer
namens het Kadaster

Ab van der Veen
Prolander, grondaankopen

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door: