Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Aanleg ecologische verbindingszone Koelveen van start

okt 7, 2021 | EVZ Koelveen

Om het NatuurNetwerk Nederland (NNN) tot een écht netwerk te maken,  zijn er naast natuurgebieden ook verbindingszones. Ook in de omgeving van het Bargerveen werken we hieraan. Zo zijn we in september gestart met de aanleg van de ecologische verbindingszone Koelveen (EVZ Koelveen). Tot april 2021 voeren we hier verschillende werkzaamheden uit.

De EVZ Koelveen is een onderdeel van de verbinding Oosteindsche Veen – Bargerveen. Hierbij verbinden we bestaande landschapselementen en natuur, zodat dieren makkelijk van het ene natuurgebied in het andere kunnen komen. Bij EVZ Koelveen combineren we natuur met een nieuwe recreatieve fietsroute tussen Schoonebeek en het Bargerveen.

Foto: Een levendbarende hagedis. Gemaakt door Erik Bloeming.

Doelsoorten

De EVZ is gemiddeld 50 meter breed met een open karakter en zal bestaan uit heischraal grasland, heidevegetaties met plaatselijk struweel/bosjes en nattere zones en poelen. We verwachten dat vlinders, libellen en loopkevers en vooral reptielen en amfibieën gebruik zullen maken van de verbindingszone. We noemen dit de ‘doelsoorten’: het doel is om deze soorten naar het gebied te trekken of gebruik te laten maken van de EVZ. Om het gebied geschikt te maken voor deze doelsoorten worden in de bestaande bosgebieden open plekken gemaakt. In overleg met de agrariërs komt het traject van de EVZ voor een groot deel op de natste gronden, die zijn voor landbouw minder optimaal. Deze percelen zijn echter ideaal is voor het realiseren van natuur.

De werkzaamheden in een notendop:

  • De laatste stukjes heide en veen aan de Ellenbeek verbinden we weer met elkaar door het afgraven van kleine stukjes akker. Op bepaalde plekken halen de we bovenste laag landbouwgrond weg omdat daar teveel voedingsstoffen inzitten. Zo krijgen we schralere, voedselarmere omstandigheden, dat is beter voor de natuur.
  • Door het afgraven van de bouwvoor van de akkerperceeltjes komt grond beschikbaar die gebruikt kan worden voor het verbeteren van de omliggende landbouwpercelen.
  • We maken open plekken in de bosjes voor doelsoorten, reptielen en amfibieën die vooral open gebied nodig hebben met voldoende zon.  
  • Bomen die moeten verdwijnen, worden weer aangeplant op stukjes akkerland die onderdeel uitmaken van de buffer. Zo ontstaat luwte en een geschikt microklimaat voor de doelsoorten.
  • Ook planten we kleine bosje aan. Die zorgen voor voldoende schuilplaatsen en zijn geschikt als broedplaatsen voor de bijvoorbeeld de Grauwe Klauwier.
  • De watergang van het waterschap Vechtstromen aan de Koelveenweg wordt aan de noordzijde verbreed en voorzien van een ecologische waterzone. In dit deel van de EVZ is kwel aanwezig, dat is grondwater dat onder druk naar de oppervlakte van de bodem komt. De kwel op deze plek kan prachtige natuur opleveren.
  • We leggen een recreatieve verbinding aan van het Bargerveen naar de Valendisweg en Schoonebeek. Hier komt een verhard fietspad waar fietsers autovrij door de nieuwe natuur van de EVZ kunnen fietsen naar het Oosterse bos, Middendorp en Schoonebeek.

Om de aanwezige natuur te beschermen, werken we zoals dat heet “onder begeleiding van een ecoloog”. De inrichting van de verbindingszone zal voor 1 april 2022 worden afgerond.

Vragen

Heb je vragen over de werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone Koelveen? Neem dan contact op met Dirk Jan Leeuwerik van Prolander op 06-52401702.