Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Afronding herverkaveling en voortgang sloop gebouwen

jul 9, 2024 | Buffer Zuid, Nieuw-Schoonebeek

Er komt veel kijken bij de realisatie van Buffer Zuid. Eén onderdeel daarvan is de aktepassering voor het herverkavelingsgebied in Nieuw-Schoonebeek. Dit gebeurde halverwege 2020. Inmiddels is besloten om de afrekening hiervan eind dit jaar te laten plaatsvinden, in plaats van in 2027/2028. Ook is de sloop van de eerste gebouwen op de herverkavelde gronden afgerond. In dit artikel brengen wij je hiervan op de hoogte.

Het vrijmaken van de nodige 220 hectare voor Buffer Zuid lukte niet zonder dat er grond werd aangekocht of vrijgemaakt: daarvoor moesten boerenbedrijven verplaatst worden. Een ingewikkeld proces, waarvan de puzzel zorgvuldig is gelegd. Sinds 2020 werken alle boeren op hun nieuwe gronden.
Bij de herverkaveling hoort ook een afrekening van de grondkosten. De nieuwe grond kan bijvoorbeeld groter of kleiner zijn in oppervlakte en de kwaliteit kan anders zijn dan die van de oude grond. Dat verschil wordt verrekend. De procedure die hierbij hoort, vindt plaats via het Besluit Geldelijke Regelingen (BGR).

Vervroegde afronding

Waar eerst het plan was om de afrekening van de herverkaveling in 2027/2028 te regelen, is nu besloten om dit naar voren te halen. Daardoor wordt er zeker met de huidige eigenaren afgerekend, zonder te veel eigendomswisselingen tussendoor, bijvoorbeeld doordat één van de huidige eigenaren de boerderij en/of de grond verkoopt. Doordat afgerekend moet worden met de eigenaar die op de peildatum (1 januari 2018) de grond bezat, is het wenselijk dat er zo weinig mogelijk aan- en verkopen tussen dit moment en financiële afrekening plaats vinden. Als een grote hoeveelheid aan- en verkopen kan worden voorkomen, wordt het traject een stuk overzichtelijker.

Deze procedure gaat eind 2024 lopen. De betreffende agrariërs krijgen daar persoonlijk aangetekend bericht over. In dit proces is het voor hen ook mogelijk om bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld als ze vinden dat ze schade hebben ervaren door een verminderde kwaliteit van hun nieuwe grond. De kosten voor de kavelaanvaarding zelf worden voor 100 procent door de Provincie Drenthe betaald en worden niet doorberekend aan de grondeigenaren. De bestuurscommissie heeft de Nadere Regels BGR opgesteld, waarin staat welke zaken zijn meegenomen in de eindafrekening die de agrariërs wél moeten betalen. Men kan hierbij denken aan kwaliteits- of oppervlakteverschillen tussen de oude en de nieuwe gronden, waardoor bijvoorbeeld de nieuwe grond meer waard is dan de ingebrachte grond.

Foto: sloop van de boerderijen.

Sloop en verkoop gebouwen

Met de herverkavelde en/of aangekochte grond, zijn ook enkele boerderijen op die grond in bezit gekomen van de provincie. Op dit moment gaat het om vier gebouwen, die de provincie t.z.t. wil verkopen via openbare inschrijving. Iedereen, dus ook een particulier, kan zich daarvoor inschrijven. Dit moment wordt vooraf bekend gemaakt op de website van Prolander. De provincie moet de gebouwen wel verkoopbaar maken, zo wil de provincie geen gebouwen met asbest erin verkopen.

Er worden met name koeienstallen en mestkelders afgebroken tijdens de sloop. Deze heeft een particuliere koper niet nodig, zijn vaak slecht onderhouden en/of er is asbest in aanwezig. Inmiddels zijn er al twee locaties gesloopt en vrijwel afgerond (Europaweg 325 en 327).

Kerkuil en zwaluwen

In de gebouwen op Europaweg 225 zijn ook kerkuilen en zwaluwen aangetroffen. Dit zijn beschermde diersoorten waarvoor een paar maanden geleden vervangende nestkasten zijn aangebracht. Nu is er eerst sprake van een rustperiode voor de dieren en in september gaat de sloop op Europaweg 225 van start. Tot slot zullen de gebouwen aan de Verlengde Noordersloot 33 begin 2025 worden gesloopt.

Foto: kerkuil