Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Commissie MER beoordeelt voorlopige plannen Buffer Zuid

jun 23, 2021 | Buffer Zuid

Zoals inmiddels wel bekend is, zijn we volop bezig met plannen maken voor Buffer Zuid. Eén van de stappen hierbij is het maken van een zogenaamd milieueffectrapport (MER). Een MER wordt voor advies voorgelegd aan de ‘commissie m.e.r.’, een commissie van onafhankelijke deskundigen die beoordelen of de milieugevolgen van een plan voldoende in beeld zijn gebracht. 

Bij Buffer Zuid hebben we bewust gekozen om al in een vroeg stadium een eerste advies te vragen aan de commissie m.e.r.. Op deze manier kunnen we namelijk bij de verdere uitwerking van het plan voor Buffer Zuid rekening houden met het advies. In het najaar volgt een definitief Milieueffectrapport dat opnieuw wordt voorgelegd aan de commissie.

De commissie m.e.r. heeft het advies van het concept rapport nu gereed. In het advies staat dat de onzekerheden in de modelstudies die voor Buffer Zuid zijn uitgevoerd, nog onvoldoende zijn geanalyseerd. Daardoor concludeert de commissie dat het onduidelijk is in welke mate de buffer het waterpeil in het Bargerveen verbetert. Op dit moment wordt nog volop gerekend aan de hydrologie voor de buffer en de effecten op het Bargerveen en het omliggende (landbouw)gebied. Uit deze berekeningen zal blijken aan welke eisen de inrichting van de buffer precies moet voldoen en wat de effecten zullen zijn voor het Bargerveen en omgeving. Dit zullen we meenemen in het definitieve rapport. 

In de tussentijd werken we samen met de omgeving aan een inrichtingsplan. In dit inrichtingsplan werken we uit hoe we de buffer er uit komt te zien. Daarbij houden we niet alleen rekening met de hydrologie, maar ook met de eisen en wensen voor natuur en landschap, beleving en recreatie, veiligheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Ook dit inrichtingsplan zal in de tweede helft van het jaar gereed komen. Ben je geïnteresseerd, blijf dan vooral de website en de nieuwsbrief volgen voor regelmatige updates.