Ecologische verbindingszone Koelveen

jun 17, 2020 | EVZ Koelveen

In het kader van het behoud en ontwikkeling van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Bargerveen worden diverse maatregelen in en rondom dit gebied uitgevoerd. Eén van de gebieden waar we nu plannen voor maken is de ecologische verbindingszone Koelveen, een verbinding tussen Oosteindsche Veen en Bargerveen.

Doelstelling ecologische verbindingszone

Met de ecologische verbindingszone worden de natuurgebieden Oosteindsche Veen en Bargerveen met elkaar verbonden, zoals te zien in het figuur. 

Figuur : Globale ligging van de EVZ (rode lijn) tussen het Oosteindsche Veen en het Bargerveen

Grasvegetaties

Vogels, zoogdieren, kikkers, padden, salamanders, hagedissen, slangen en allerlei insecten hebben behoefte aan zonnige, luwe en warme plekken. Met afgewisseld natte en droge gebieden. Daarom zal de verbindingszone vooral bestaan uit zogenaamde heischrale en voedselarme grasvegetaties, dit zijn de plantengemeenschappen waar de dieren graag verblijven. Er komen poelen en flauwe oevers met op enkele plekken bosjes en struiken die beschutting en bescherming bieden. Verder kijken we naar de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen langs de verbindingszone. 

Links op de foto een aardbeivlinder en rechts op de foto een heideblauwtje. Op de foto gezet door Erik Bloeming.

Inrichting

De totale oppervlakte van de ecologische verbindingszone is ongeveer 18 hectare. We gaan hier verschillende dingen doen. 

  • Van veel landbouwpercelen verwijderen we de bovenste laag (voedselrijke) grond, zodat er voedselarme grond aan de oppervlakte komt. We noemen dit verschralen. Dit is nodig om te zorgen dat de juiste plantensoorten hier gaan groeien, die de dieren kunnen gebruiken als verbindingsroute tussen de beide venen. 
  • Om een open verbinding te creëren worden ook planten weggehaald en ergens anders terug geplant ter compensatie.
  • Op verschillende plaatsen worden poelen aangelegd, waar het hele jaar water in staat. 
  • Langs de noordzijde van de watergang Koelveen wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd, waar dieren makkelijk in en uit het water kunnen. 
  • Er is ook een wens om een fietspad aan te leggen, zodat er een aantrekkelijke en veilige route is van Schoonebeek richting het Bargerveen (en terug).

Planning

De komende periode doen we onderzoek naar flora- en fauna, bodem en archeologie. Als deze onderzoeken zijn afgerond, maken we een zogenaamd Definitief Ontwerp. We hopen dat ontwerp nog dit jaar klaar te hebben en zullen daar natuurlijk in de nieuwsbrief weer aandacht aan besteden.

Links op de foto een levendbarende hagedis en rechts op de foto: watersnuffel in kleine zonnedauw. Op de foto gezet door Erik Bloeming.