Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Gemeente Emmen wordt bevoegd gezag voor Buffer Zuid

mrt 24, 2021 | Algemeen, Buffer Zuid

Dit keer een formeler nieuwsbericht. Zoals bekend zijn we volop plannen aan het maken voor Buffer Zuid. Om deze buffer aan de zuidkant van het Bargerveen aan te kunnen leggen, zijn diverse vergunningen en procedures nodig. En daar hoort ook uitleg bij over de effecten van het aanleggen van de buffer op het milieu. Dat laatste gebeurt in een milieueffectrapport (kortweg een MER). Dit milieueffectrapport heeft een zogenaamd ‘bevoegd gezag’. Dat is het rijk, een provincie of gemeente. Afhankelijk van de vergunningen en procedures waarvoor het milieueffectrapport nodig is. De overheid die bevoegd gezag is, neemt een besluit over het milieueffectrapport.

Foto: het Bargerveen, door Barbara van den Ham van het Natuurpark Moor-Veenland.

Bevoegd gezag gemeente Emmen

Aanvankelijk gingen we ervan uit dat de provincie Drenthe bevoegd gezag zou zijn. Dat was omdat de provincie een vergunning moest verlenen voor het graafwerk, een zogenaamde ‘ontgrondingenvergunning’. Inmiddels is het duidelijk dat een ontgrondingenvergunning niet nodig is. Verder zou de provincie ook een provinciaal inpassingsplan maken, waarin wordt vastgelegd dat het gebied niet langer voor landbouw bestemd is maar voor natuur. Omdat dit project helemaal binnen de grenzen van de gemeente Emmen valt, kan dat eenvoudiger via het bestemmingsplan. De gemeente gaat dus nu in haar bestemmingsplan de functie van de buffer veranderen van landbouw naar natuur.

Het milieueffectrapport hoeft daarom ook niet meer door de provincie te worden vastgesteld, maar door de gemeente Emmen. Zij is nu dus het bevoegd gezag. Dit moet nog wel formeel geregeld worden. De gemeente Emmen publiceert hiervoor binnenkort een officiële kennisgeving. Hierna mag de gemeente besluiten over het milieueffectrapport, dat dan hoort bij de herziening van het bestemmingsplan.