Herverkaveling Nieuw Schoonebeek afgerond

jun 16, 2020 | Nieuw-Schoonebeek

De herverkaveling van het 2.000 ha grote gebied Nieuw Schoonebeek rond Bargerveen Schoonebeek is afgerond. Veertig procent van de eigendommen zijn van eigenaar verwisseld. Tussen 2013 en 2020 werkte de bestuurscommissie Bargerveen aan de verbetering van de landbouwstructuur, de waterhuishouding en is er ook nieuwe natuur ingericht. Donderdag 11 juni was het slotstuk met de ondertekening van de ruilakte door commissaris van de koning Jetta Klijnsma, provinciesecretaris Wim Brenkman en notaris F. E Rosenbaum uit Emmen. Dit onder het toeziend oog van de voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek Nynke Houwing. 

Waterhuishouding

Door de herverkaveling wordt onder meer een buffer rond het Natura 2000 gebied Bargerveen gecreëerd. De buffer is 220 hectare groot en gaat het natuurgebied Bargerveen nat houden in droge periodes. Om mogelijke wateroverlast in het omliggende gebied te voorkomen, wordt de waterhuishouding in het gebied aangepakt. Waterlopen worden verlegd of verbreed. Ook de agrarische structuur is verbeterd. Huiskavels zijn vergroot en landbouwgrond is dichterbij het bedrijf komen te liggen. Hierdoor kunnen de agrariërs efficiënter werken.  

Wandelpaden en fietsroutes

Begin volgend jaar starten de overige werkzaamheden. Zo wordt er voor de uitwisseling van flora en fauna een Ecologische Verbindingszone gerealiseerd. Ook komen er wandelpaden en fietsroutes en wordt een weg verlegd om de buffer te kunnen realiseren.

Toekomstperspectief

Voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen, Nynke Houwing, kijkt tevreden terug. “De aktepassering van het ruilplan is de kroon op het werk van de subcommissie Grond die zich hiermee heeft beziggehouden. Het vrijmaken van de Buffer-Zuid en de daaraan gekoppelde herverkaveling is een proces geweest dat in feite al loopt vanaf 1993 en een herstart kende vanaf 2013. Het was een intensief en soms ook emotioneel traject maar we hopen dat dit plan de boeren voor vele jaren weer toekomstperspectief biedt.”

 Jetta Klijnsma en Nynke Houwing
Ondertekening van de ruilakte door Jetta Klijnsma, Wim Brenkman en F. E Rosenbaum.

Gebiedsinrichting Bargerveen Schoonebeek

Het project Nieuw Schoonebeek maakt onderdeel uit van een grote gebiedsinrichting Bargerveen Schoonebeek. Hierin worden naast de eerder genoemde buffer nog meerdere buffers ingericht en is er een grote schaapskooi gebouwd die door Koning Willem Alexander is geopend. Het project Bargerveen Schoonebeek is een samenwerking tussen provincie Drenthe, Prolander, Staatbosbeheer, gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen, LTO, NAM en Kadaster.