Oosteindsche Veen: Twee vergunningen verleend

dec 1, 2022 | Buffer Zuid

Een vergunning of ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Op dit moment zijn er twee verleend voor het project: behoud en herstel Oosteindsche veen. Als er vragen zijn, dan willen wij daar graag een antwoord op geven. Ook kan er een zienswijze/bezwaar ingediend worden. Het gaat om de volgende twee vergunningen:

Omgevingsvergunning: vernatten van het veen

Deze vergunning bevat ook een grondwaterstandeneffectenstudie en een watertoets. Op 1 november 2022 is deze vergunning door de gemeente Emmen verleend. De vergunningen (251939-2022) hebben te maken met de aanleg van kades, stuwputten, dempen van watergangen in het gebied en het afgraven van agrarische percelen (verwijderen bouwivoor).

De bekendmaking is digitaal te vinden op:

  1. Informatie over Gemeenteblad 2022, 505571 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)
  2. Gemeenteblad 2022, 505571 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Zienswijze of bezwaar indienen tot 13 december 2022

De documenten die bij de vergunningen horen kunt u bij de gemeente Emmen inzien. U kunt toelichting vragen bij de afdeling VTH en hierop kan een zienswijze/bezwaar ingediend worden bij het college B&W tot 13 december 2022. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de balie van de afdeling vergunning Toezicht en Handhaving.

Ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming

Op 8 november 2022 is ontheffing verleend voor soortenbescherming op grond van de Wet Natuurbescherming door de provincie Drenthe (202202012-01031843). Het gaat om een plan van aanpak, ecologisch werkprotocol en hoe omgegaan moet worden met de hei- en poelkikker, adder en de levendbarende hagedis.

Zienswijze of bezwaar indienen tot 20 december 2022

Het document kan bij de provincie worden ingezien. Ook hier kan een zienswijze / bezwaar worden ingediend bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe tot 20 december.

De bekendmaking is digitaal te vinden op:

Terinzagelegging over Provinciaal blad 2022, 13314 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)