Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Stand van zaken waterpeil landbouwgebied Bargerveen

mrt 29, 2021 | Buffer Zuid

Naast de inrichting van de nieuwe buffer Zuid wordt er ook hard gewerkt aan de waterhuishouding in het landbouwgebied tussen het Bargerveen en het Schoonebeekerdiep. Vooral het waterschap Vechtstromen is hier volop mee bezig. De afgelopen maanden heeft het waterschap gewerkt aan een update van de waterpeilen en peilvakken voor het deel van het gebied tussen Buffer Zuid en de Europaweg. Na ruim 10 jaar is een update handig vanwege eventuele bodemdaling en nieuwe inzichten over met name droogte.

GGOR-plan

De basis hiervoor is het vastgestelde GGOR-plan uit 2008. GGOR staat voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime, oftewel de gewenste waterbeheersing. In het plan is vastgelegd dat het landbouwgebied een drooglegging krijgt van 1 meter in 90% van een peilvak. Dit houdt in dat het waterpeil in de sloten 1 meter lager staat dan het maaiveld voor 90% van een specifiek gedeelte.  

In het algemeen kun je zeggen dat het waterpeil in de winter overal 1 meter onder het maaiveld komt te staan in 90% van een peilvak. De laatste jaren hebben we echter veel droge zomers gehad. Om beter om te kunnen gaan met dit soort droogte wordt voorgesteld in een aantal peilvakken zomerpeilen in te stellen met een drooglegging die kleiner is dan 1 meter. Dan is de afstand tussen het waterpeil in de sloten en het maaiveld kleiner dan 1 meter.

Nettie Aarnink

Stem agrarische grondeigenaren

Belangrijk is dat agrarische grondeigenaren mee kunnen praten over de door het waterschap voorgestelde drooglegging kleiner dan 1 meter. De LTO-afdeling Schoonebeek heeft hiervoor het initiatief genomen en begin februari zijn er twee online bijeenkomsten geweest met agrarische grondeigenaren. Een aantal heeft aangegeven vast te willen houden aan 1 meter drooglegging anderen staan open voor uitwerking peilbeheer op bedrijfsniveau. Per peilvak is bijna het hele gebied ten zuiden van de Buffer Zuid doorlopen en zijn de concept waterpeilen besproken.

Definitief plan

Het waterschap werkt alles nu uit in een definitief peilvakken- en waterpeilenplan. Dit plan wordt aangevuld met de watergangen en sloten die nog gegraven moeten worden. De grond waar de nieuwe sloten moeten komen is in het ruilplan al eigendom van het waterschap geworden. Op sommige plekken zijn nieuwe stuwen nodig, deze komen ook in het plan. Net zoals de dammen en duikers die nodig zijn zodat grondeigenaren op hun percelen kunnen komen. Ook dit wordt in goed overleg met de grondeigenaren bepaald.  

Het totale plan wordt in de komende maanden uitgewerkt en wordt dan tegelijk met de plannen voor Buffer Zuid ter visie gelegd. Dit zal rond de zomer zijn. De uitvoering van de plannen van het waterschap is in 2022, de aanleg van de buffer start waarschijnlijk nog iets later.