Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Terugblik informatieavond Buffer-Zuid

apr 28, 2021 | Buffer Zuid

Op 31 maart organiseerden we een digitale informatieavond over de Buffer-Zuid. We maken plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een grote waterbuffer van maar liefst 220 hectare tussen het Bargerveen en Nieuw-Schoonebeek. Tijdens de informatieavond nam projectleider Jacomijn Pluimers maar liefst 78 aanwezigen in een Zoom-sessie mee in de ontwikkelingen, plannen en de planning rondom Buffer Zuid. Daarnaast was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Kon u de 31e niet aanwezig zijn of wilt u de presentatie nog eens terugkijken? De presentatie van de informatieavond vindt u hier.

Vanwege de privacywetgeving konden we de zoombijeenkomst niet opnemen, dus op de website vindt u alleen de dia’s. Hebt u vragen of wilt u toelichting, mail dan naar info@bargerveen-schoonebeek.nl en dan nemen we contact met u op. 

 

Veelgestelde vragen

Tijdens de informatieavond zijn ook een hoop vragen gesteld. De meest gestelde vragen van de avond zijn hieronder verzameld en beantwoord. Wilt u een overzicht van alle vragen en antwoorden die tijdens de informatieavond gesteld zijn en de antwoorden hierop? Stuur dan ook in dat geval een berichtje naar hetzelfde mailadres en u ontvangt de hele lijst van ons. 

Natuur

1. Wat is belangrijker voor natura2000: hoogveen of planten en dieren?

Hoogveen en planten en dieren zijn even belangrijk. Maar dit zijn soms ook tegenstrijdige belangen. Het Bargerveen is aangewezen als Natura2000 gebied op basis van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. De habitatrichtlijn geeft aan dat we het hoogveen moeten behouden en versterken. Daarvoor moet het vooral stabiel nat zijn in het veen. De vogelrichtlijn geeft aan dat we bepaalde vogelsoorten moeten beschermen. Deze hebben wat verschillende wensen voor hun leefomgeving. Naarmate het hoogveen beter ontwikkelt, verdwijnen op sommige plekken de struiken. De vogels die in die struiken leven, trekken daardoor naar de randen van het gebied waar nog wel struiken zijn. Bij de inrichting van buffers proberen we hier rekening mee te houden door struiken aan te planten (voorbeeld: buffer NoordOost). 

Meer informatie over de N2000 aanwijzing van het Bargerveen:  https://www.natura2000.nl/gebieden/drenthe/bargerveen

2. Waarom moet dat veen zonodig groeien en gaat dit ten koste van de huidige vegetatie?

Het hoogveen willen we behouden en versterken omdat het heel zeldzaam en bijzonder is geworden. Er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waar hoogveen groeit. Op sommige plekken verandert de vegetatie. Maar er zijn ook plekken waar de huidige vegetatie gewoon blijft bestaan, zoals op allerlei plaatsen in het Schoonebeekerveld.

3. Waarom worden er bomen gerooid? Krijgen de dieren zo juist geen kleiner leefgebied? En krijgen dieren een uitwijkmogelijkheid wanneer de weilanden watervelden worden?

Weghalen of rooien van bomen en struiken is soms nodig. Op een aantal plekken is dat omdat we hier kades moeten aanleggen om de waterhuishouding te verbeteren. Op andere plekken is het rooien van bomen deel van het beheer en onderhoud. Grote bomen verdampen veel water en dat proberen we juist vast te houden in het veen. Water vasthouden is ook waarom we buffer zuid aanleggen en stukken weiland en akkerland straks waterplassen worden. We verwachten dat bepaalde dieren (zoals watervogels) juist graag gebruik maken van de plassen. Voor de andere dieren, waaronder vogels die struikgewas nodig hebben, zorgen we voor uitwijkmogelijkheden. Zo zullen we bijvoorbeeld hoekjes en/of randen met struikgewas opnemen in de plannen. Tenslotte worden soms en op bepaalde plekken bomen niet helemaal gerooid en weggehaald, maar bijvoorbeeld halverwege ingezaagd en omgeduwd. Ook dit is een beheersmaatregel. Op deze manier ontstaat een dicht struweel waar bepaalde vogels in nestelen, zoals de grauwe klauwier.

4. Het klimaat is aan verandering onderhevig, hoe wordt daar rekening mee gehouden?

We houden rekening met de klimaatverandering. We hebben de afgelopen jaren regelmatig lange droge periodes gehad. Buffer zuid zal worden gebruikt om in natte tijden water op te slaan (te ‘conserveren’) om te zorgen dat het veen ook in droge tijden zo nat mogelijk gehouden kan worden. Als de buffer niet helemaal vol staat, is er ook ruimte om extra water op te vangen bij heftige buien. Dit (waterberging) is dus niet het doel van de buffer, maar op momenten dat het kan, kunnen we er wel op die manier gebruik van maken.

Recreatie

5. Stel er komt horeca, recreatie, een speeltuin of voorzieningen, wordt er dan ook eindelijk iets gedaan aan al het zwerfafval dat toeristen nu achterlaten?

Dit is helaas overal een ingewikkeld vraagstuk. Bij de opruimdag in maart 2021 zijn rond de Schaapskooi 15 vuilniszakken zwerfafval verzameld. We kunnen natuurlijk zorgen voor prullenbakken, maar uiteindelijk ben je voor dit soort problemen afhankelijk van het gedrag van bezoekers. Een andere uitdaging bij het plaatsen van prullenbakken is dat ze wel regelmatig geleegd moeten worden, dat is kostbaar. De ervaring leert helaas ook dat er vaan juist extra zwerfvuil ligt rond prullenbakken.

6. De recreatie / horecagelegenheden die er komen, wordt dat alleen in Nieuw-Schoonebeek geplaatst of mag Weiteveen daar ook van profiteren?

Eventuele recreatie en/of horeca is openbaar, dus iedereen uit de regio en (ver) daarbuiten kan daarvan profiteren. Ook bij de Schaapskooi en Restaurant Wollegras zien we bezoekers uit de wijde omtrek. De westgrens van de buffer ligt aan de kerkenweg, tussen de beide dorpen in, en de fiets- en wandelpaden worden aangesloten op de bestaande paden, dus er is alle gelegenheid om vanuit elke richting gebruik te maken van de voorzieningen.

7. Er werd tijdens de presentie gezegd dat de buffer niet gelijk nat wordt. Geldt dat ook voor het eerste vak grenzend aan de Kerkenweg, met het oog op waterrecreatie? Is er wel een inschatting te geven hoe lang het duurt voordat vak 4 (West) voldoende nat is voor recreatie?

Na de inrichting (het aanleggen van kades etc. zal het zeker enige tijd duren voordat de buffer helemaal vol staat met water. Dit is overigens ook belangrijk voor de natuur, dieren krijgen zo de gelegenheid om een andere plek te zoeken. De hydrologische functie van de buffer is (heel simpel gezegd) voorkomen dat er water en grondwater uit het Bargerveen lekt. Het meest westelijke deel (vak 4) is hiervoor het allerbelangrijkst, omdat de ondergrond daar het meest waterdoorlatend is. Dit vak zal dus als eerste gevuld worden. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe snel dat precies kan, dat moeten we laten berekenen.

Economische ontwikkelingen

8. Waarom ook een economische doelstelling? En wat is belangrijker: ontwikkeling natuur of mogelijkheden voor toeristische / economische ontwikkeling?

Buffer Zuid is een grote gebiedsontwikkeling van 220 hectare. Het wordt NNN (NatuurNetwerk Nederland), dus het is natuurgebied. Maar de buffer is géén N2000 en het natuurdoeltype is ‘open water’, dat is niet een heel ingewikkelde natuurdoelstelling. Dit natuurdoel kan je ook halen als er in hetzelfde gebied andere ontwikkelingen een plaats krijgen. 

We zoeken daarom naar kansen voor medegebruik. In de buffers die al klaar zijn (Noord, Weiteveen) hebben we zogenaamde ‘meekoppelkansen’ gerealiseerd. Het idee is: als je toch aan het werk gaat, maak dan een zo goed mogelijk resultaat voor natuur én de mensen. Zo zijn er allerlei wandel- en fietspaden verbeterd, heeft Buffer Noord de uitkijk- en schuilhutten in de vorm van de oude huisjes die in het veen stonden. Bij Buffer Weiteveen zijn natuurlijk de nieuwe Schaapskooi en restaurant Wollegras ontwikkeld. Ook voor Buffer Zuid zoeken we nu naar dit soort kansen voor natuur én medegebruik, zodat de mensen plezier hebben van en trots kunnen zijn op het gebied. 

Verder is er nog een reden om te zoeken naar economische kansen. Na de aanleg moet het gebied ook beheerd en onderhouden worden. Dit kost geld en dat ligt niet ‘zomaar’ ergens op een plank. De zoektocht naar een economische invulling is onder andere de zoektocht naar één of meer eigenaar/beheerders die wat kunnen verdienen in de buffer én tegelijk meehelpen aan het beheer en onderhoud. Natuurontwikkeling en economische ontwikkeling kunnen zo ‘samen op gaan’.

9. Hoe rijm je die economische ontwikkelingen en ‘misschien plannen’ met rust, ruimte en duisternis?

Wij denken dat het mogelijk is om rust, ruimte en duisternis te versterken, in elk geval in grote delen van het gebied, terwijl er op bepaalde plekken ook activiteiten plaatsvinden. Hiervoor is het belangrijk dat je goed onderzoekt welke activiteit op welke plek zou passen en onder welke voorwaarden. We maken daarvoor onder andere een Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit en de eerder genoemde Initiatiefpaspoorten. Daarin staat dus ook wat er niet mag, zoals ontwikkelingen die veel lawaai of licht veroorzaken.

10. Wordt er straks bij de inrichting van de buffer zuid concreet rekening gehouden om economische activiteiten uit te voeren aan de randen van het het gebied, dus bij Nieuw-Schoonebeek - Weiteveen, en dat de gewenste natuurdoelen zich gaan richten op de noordzijde van de buffer, dus tegen de grens van het huidige N2000 gebied aan?

In het voorkeursalternatief van de projectgroep Buffer Zuid is al aangegeven dat het logisch is om de meer intensieve ontwikkelingen aan de kant van de dorpen te doen, dat wordt nu ook verder uitgewerkt. De oost- en noordzijde van de buffer zullen rustiger worden. Deels doordat de economische ideeën waar meer mensen op af komen, alleen aan de westkant mogen. Maar het gebeurt ook al bijna vanzelf, doordat je aan de noord- en oostkant alleen per fiets of wandelend kan komen. 

11. Het kan zijn als er geen goede initiatieven komen voor economische activiteiten, kan er niets komen. Dat gaat dat economische plan helemaal niet door?

Dat klopt. De Bestuurscommissie heeft als opdracht om de bufferzone te realiseren, maar is geen ‘projectontwikkelaar’ en kan niet zelf een initiatief ontwikkelen. Of er economische activiteiten komen hangt dus echt af van initiatiefnemer(s) die iets willen ontwikkelen.

Verkoop Buffer

12. Zijn alle gronden al aangekocht? En hoe gaat de verkoop van de buffer in zijn werk?

Alle gronden van de buffer zijn aangekocht en zijn nu in bezit van de Provincie (en kleine delen van Waterschap en Gemeente). Dit is in juni 2020 definitief afgerond met het Ruilplan. De Provincie heeft de gronden aangekocht om Buffer Zuid aan te kunnen leggen, maar de Provincie is geen terreinbeherende organisatie en heeft niet het doel om de gronden zelf te houden. Bij andere buffers was van te voren vastgelegd dat Staatsbosbeheer de nieuwe eigenaar en beheerder zou worden na de afronding van de werkzaamheden. Inmiddels zijn de regels veranderd en is de Provincie verplicht om de grond na de aanleg van de buffer openbaar te verkopen. Natuurlijk wel met als voorwaarde dat de buffer blijft liggen en blijft functioneren. Er zal dus een openbare aanbesteding komen om de buffer te verkopen.

13. Zijn er al concrete initiatiefnemers in beeld voor de initiatiefpaspoorten?

In 2019 is de Battle of Concepts gehouden om ideeën voor de buffer te verzamelen. In 2020 hebben we een marktverkenning gedaan: een vraag aan de markt of er partijen zijn die interesse hebben om iets (een onderneming) te ontwikkelen in de buffer. We hebben de ideeën uit deze twee rondes samengevoegd om de meest kansrijke initiatieven uit te werken in een initiatiefpaspoort. Deze zijn bedoeld om ondernemers te inspireren én om aan te geven onder welke voorwaarden bepaalde ontwikkelingen in de buffer passen. Er zijn dus ondernemers die geïnteresseerd zijn, maar er zijn nog geen concrete initiatiefnemers waarvan we nu al zeker weten dat ze een idee of initiatiefpaspoort gaan uitvoeren.

Overig

14. Wordt de Stheemanstraat definitief verlegd en hoe komt de nieuwe weg eruit te zien? Kan de nieuwe Stheemanstraat zorgen voor verkeersontlasting voor de Europaweg in het centrum van Nieuw Schoonebeek?

Ja, de Scheemanstraat wordt definitief verlegd naar de zuidkant van de nieuwe Buffer Zuid. Hij schuift dus 500 meter op naar het zuiden. De weg is ter vervanging van de huidige Stheemanstraat en heeft dezelfde functie, dus het wordt een volwaardige weg. Het ligt niet voor de hand dat het echt voor minder verkeer op de Europaweg kan/zal zorgen. De nieuwe of verlegde Stheemanstraat heeft onder andere een belangrijke functie voor de ontsluiting van de landbouwpercelen tussen de Europaweg en Buffer Zuid, dus de weg zal ook breed genoeg zijn voor landbouwvoertuigen. Het fietspad dat nu langs de Stheemanstraat ligt, komt (in elk geval grotendeels) apart van de weg te liggen, op de kade. Hoe de weg er precies uit komt te zien is nu nog te vroeg om te zeggen, het ontwerp hiervoor wordt meegenomen in het ontwerp van Buffer Zuid. Hier worden ook verkeerskundigen bij betrokken.

15. Er zijn diverse metingen gaande over muggen/vliegen en over waterpeilen. Wat is hiervan de stand van zaken? Wat als er wel meer overlast komt van muggen, nadat de buffer gereed is? Is er over nagedacht hoe dit dan bestreden kan worden?

Er is voor muggen (en dazen) een nulmeting gedaan rond Buffer Zuid en de vervolgmetingen staan al gepland voor wanneer de buffer klaar is. We laten dit door een gespecialiseerd onderzoeksbureau doen. Zij geven ook advies over mogelijkheden om overlast door muggen te voorkomen. Zo helpt het bijvoorbeeld om stukken tussen het water en de bewoning vrij te houden van bomen en struiken. Dit helpt vooral tegen veensteekmuggen. De onderzoekers geven ook aan dat overlast veel vaker ontstaat door huissteekmuggen. Die komen nauwelijks uit de natuur naar huizen toe, maar komen meestal uit vijvers, open regentonnen, plassen water etc. in de tuin en direct om de huizen heen. Daar moet je dus ook andere maatregelen tegen treffen. Zoals gezegd staat het vervolgonderzoek gepland en als het nodig blijkt, worden er oplossingen gezocht. Tot het einde van het project is de Bestuurscommissie hiervoor aanspreekpunt en daarna komt er een commissie voor nazorg. 

Hetzelfde geldt voor de grondwaterstanden. Ook hiervoor is (langlopende) monitoring opgezet. Op basis van hydrologische berekeningen verwachten we geen problemen, maar we houden dat nauwkeurig in de gaten en zullen ingrijpen als er toch problemen ontstaan.