Update Oosteindsche Veen

okt 27, 2022 | Oosteindsche Veen

Verslag van de inloopavond op 4 oktober 2022, aanvraag verschillende vergunningen, kapwerkzaamheden januari 2023 en meer… 

Inloopavond

Op 4 oktober 2022 werd voor belangstellenden een inloopavond georganiseerd om de plannen voor het Oosteindsche Veen te bespreken. Dit is gedaan aan de hand van kaarten en beeldmateriaal. Het was een mooie opkomst met zeker 50 geïnteresseerden. De gesprekken en reacties tijdens de inloopavond waren (overwegend) positief, maar natuurlijk waren er ook kritische vragen.

Waarom ook alweer?

De Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek maakt plannen voor de omvorming van het Oosteindsche Veen. We schreven hier eerder over in dit nieuwsbericht. Het belangrijkste doel is het behouden en versterken van het zeldzame hoogveen. Dit gaan we onder andere doen door regenwater langer vast te houden in het gebied. Hiervoor gaan we sloten dichtmaken en op bepaalde plekken kades aanleggen. Door de werkzaamheden realiseren we vochtige heide, berkenbroekbos en veenvormende vegetaties. Ook trekken we meer bijzondere planten en dieren aan. Zoals de zonnedauw, dopheide, heikikker, adder en de levendbarende hagedis. Daarnaast worden ook mogelijkheden onderzocht voor een fietspad ten oosten van het Hekmanskanaal. Bij de informatiebijeenkomst zijn verschillende vragen gesteld over het fietspad, hier komen we zo snel mogelijk op terug.

Foto: natuur in het Oosteindsche Veen, © Prolander.

Eerste stap: de vergunningen

Voordat de werkzaamheden van start gaan zijn vergunningen nodig:

  • Dertien hectare agrarisch grond wordt omgevormd naar natuur. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dit plan wordt binnenkort ingediend.
  • Voor het aanleggen van de kades is een aanlegvergunning nodig. Dit plan is inmiddels ingediend, we wachten nog op goedkeuring. Zodra de vergunning rond is informeren wij u hierover zodat u het plan kunt inzien.
  • Er is ontheffing aangevraagd voor de natuurbeschermingswet. Zo kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden in een natuurlijke omgeving met waardevolle fauna. De aanvraag is ingediend bij het bevoegd gezag van de provincie Drenthe.
  • Ook is een watervergunning nodig. De vergunning wordt binnenkort aangevraagd. Dit heeft te maken met de wijzigingen aan de rand van het watersysteem.

Foto: natuur in het Oosteindsche Veen, © Prolander.

Kapwerkzaamheden

Voor het aanleggen van de kades worden er bomen gekapt. Een deel van de bomen groeit na verloop van tijd weer aan, maar bovenop de kades komen geen bomen terug. Twee hectare gekapte bomen worden binnen het gebied weer aangeplant in de vorm van houtsingels.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van de kapwerkzaamheden die naar verwachting in januari 2023 starten. De bomen moeten gekapt worden voordat het werk kan worden uitgevoerd. Maar kappen van bomen mag niet in het broedseizoen van vogels, dus dat doen we in de winter. De aannemer die dit werk gaat uitvoeren moet nog gekozen worden.  

We verwachten dat de meeste werkzaamheden in dit project in 2023 uitgevoerd gaan worden. Natuurlijk houden we u op de hoogte. Zodra we meer weten wat er op welk moment gaat gebeuren hoort u van ons, onder andere via deze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Voor vragen of meer informatie over het project Oosteindsche Veen kunt u terecht bij Paul Kraesgenberg (p.kraesgenberg@prolander.nl of 06 52 40 12 24). Lees op deze gebiedspagina meer over het project Oosteindsche Veen.