Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Werk Schoonebeekerveld en Koelveen vordert gestaag

dec 16, 2021 | EVZ Koelveen, Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

In Schoonebeekerveld West en de ecologische verbindingszone Koelveen gaan de werkzaamheden gestaag verder. In deze update nemen we u mee in de laatste stand van zaken.

Koelveen

Grondwerkzaamheden
De werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone Koelveen zijn begonnen aan de westzijde van de ecologische verbindingszone nabij het Oosteindsche Veen. Hier is de noordelijke oever van de watergang schuiner gemaakt. Het onderhoud van de watergang zelf gebeurt vanaf de zuidzijde. De vrijgekomen grond is verwerkt in de nabijgelegen natuurgebieden van Staatsbosbeheer. De teelaarde wordt op de aangrenzende landbouwpercelen gebracht. Hiermee worden de kavel-aanvaardingswerken uitgevoerd. Ook is een begin gemaakt met de aanleg van enkele poelen. Met het zand dat hierbij vrijkomt maken we een zandbaan , die dient straks als ondergrond voor het nieuwe fietspad.

Vervuiling
Als gevolg van de grondtransporten zijn de wegen nabij het Koelveen modderig geworden. Hoewel de aannemer zijn best heeft gedaan om de wegen regelmatig schoon te maken, kon niet voorkomen worden dat hierdoor enige overlast is ontstaan. We danken de omwonenden voor hun begrip.

Komende werkzaamheden
Na nieuwjaar wordt begonnen met de aanleg van een faunapassage in de Koelveenweg. De aanwonenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. Daarnaast starten we met de voorbereiding van de aan te leggen faunapassages verderop in de ecologische verbindingszone: Ellenbeek, Dordseweg en de Kerkenweg.

 

Schoonebeekerveld

Zandleemruggen
Op dit moment wordt er in Schoonebeekerveld West en Oost volop gewerkt aan de bouw van de zandleemruggen. Het veen wordt daarbij ontgraven en aan de zijkanten tijdelijk in depot gezet. Tegelijkertijd wordt er zand aangevoerd. Dit zand dient als steun voor het leem, dat brengen we later aan, waarschijnlijk begin 2022.

Ophogen van percelen
We zijn ook begonnen met het ophogen van een aantal percelen die nu te laag liggen. De opslag en bomen op deze percelen hebben we afgelopen winter verwijderd. In het verleden stond hier ook geen opslag. De bewoners van Weiteveen, die al wat langer in het dorp wonen, weten nog dat ze vanaf de Zuidersloot uitzicht hadden op de Boovenen. De opslag en bomen verbruiken veel water waardoor het veen op die plekken verdwijnt. Het verwijderen van de opslag en het ophogen van deze percelen gebeurt dus om meerdere redenen:

  • Behoud van het nog resterende veen
  • Creëren van de juiste omstandigheden voor de ontwikkeling van waardevolle flora (bloemen en planten).
  • Creëren van antimugzones

Verdwenen veen
Verschillende bewoners hebben aangegeven dat er afgelopen decennia al veel natuur (veen) verdwenen is en dat we eerder hadden moeten beginnen met de herstelmaatregelen. Daar hebben ze op zich gelijk in: als we eerder waren begonnen met werkzaamheden hadden we nog meer natuur kunnen behouden. Afgelopen decennia was echter veel grond nog in bezit van particulieren die daar deels en soms geheel van afhankelijk waren. Het waren echt andere tijden. Desondanks is het nog steeds een prachtig en (deels) onontdekt gebied. We zijn blij dat we nu maatregelen kunnen nemen om dit mooie gebied te behouden en te versterken voor toekomstige generaties.  

Afsluiting
In verband met de werkzaamheden in Schoonebeekerveld West is het gebied tot in het voorjaar van 2022 afgesloten voor wandelaars. Gezien de werkzaamheden is het te gevaarlijk.