Natuurherstel in het Schoonebeekerveld West

jul 8, 2020 | Schoonebekerveld West

Op verschillende plekken in het Bargerveen voeren we werkzaamheden uit om de bijzondere natuur van het hoogveen te behouden. Zo ook in het Schoonebeekerveld West, waar we leem- en veenruggen gaan aanleggen. Daarmee voorkomen we verdere uitdroging van het gebied.

Unieke natuur

Het Schoonebeekerveld West wordt, net als andere delen van het Bargerveen, gekenmerkt door voor Nederland unieke natuur. Bovenveense graslanden worden er afgewisseld door veenmosrijke heideterreinen. Vogels en reeën maken graag gebruik van deze afwisselende omgeving. Ook komen er zeldzame soorten voor, zoals de aardbeivlinder, de welriekende nachtorchis (een in Nederland zeer zeldzame orchideeën soort) en vogels zoals de grauwe klauwier. De droogte van de afgelopen jaren heeft zijn weerslag gehad op het gebied. Het veen droogt uit, en bijzondere planten en dieren verdwijnen.

Leem- en veenruggen

Als we niets doen, zal het Schoonebekerveld West in de toekomst verder verdrogen tot het alleen nog maar bestaat uit bos, dat willen we voorkomen. De huidige afwisseling van graslandjes, heide en bosjes is uniek en zien we in Nederland alleen in het Bargerveen. Om te voorkomen dat het gebied verder uitdroogt en de natuur verdwijnt gaan we de randen van het gebied omsluiten met leem- en veenruggen. Hierdoor verminderen we de wegzijging van water uit het veen. Zo kan het veenpakket het water beter vasthouden. De wandelpaden door het Schoonebeekerveld West, die in matige staat en in natte perioden niet begaanbaar zijn, gaan we ophogen. In het Schoonebeekerveld Oost, ten oosten van de Kerkenweg, hebben we eerder soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd. Dit gebied geeft een indruk hoe leem- en veenruggen binnen enkele jaren onderdeel uitmaken van het landschap. Schoonebeekerveld West is overigens een meer afwisselend gebied en dat willen we ook behouden.

Onderzoek en plannen maken

Op dit moment ziet u nog niet veel gebeuren in het Schoonebeekerveld West. We doen eerst extra onderzoek naar flora en fauna, waaronder vleermuizenonderzoek. In een ander artikel in deze nieuwsbrief leest u over het ecologische onderzoek naar heischraal grasland. De resultaten van de onderzoeken nemen we mee in de planvorming. In de loop van het najaar zullen de plannen duidelijk worden en gaan we deze bespreken met omwonenden en belanghebbenden. Natuurlijk komen we er dan ook in de nieuwsbrief op terug.

Afbeelding: op deze kaart van rond 1950 is mooi te zien dat het Schoonebeekerveld een afwisselend karakter heeft en duidelijk anders is dan het gebied ten noorden van de zuidersloot.