Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Ontwerp Schoonebeekerveld-West goedgekeurd

mrt 25, 2024 | Schoonebekerveld West

Misschien weet je nog wel dat twee jaar geleden werkzaamheden zijn uitgevoerd in het prachtige Schoonebeekerveld West. Het gebied ging zo hard achteruit dat stilzitten geen optie meer was. En nu gaan we opnieuw aan de slag. Vorig jaar zijn plannen gedeeld voor het aanleggen van een zuidelijke leemrug langs de Boôvenen. We moesten nog wachten op het plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek van het waterschap Vechtstromen. Ook dat plan is klaar en kun je binnenkort inzien. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek heeft de plannen bekeken en ingestemd met het ontwerp. We kunnen weer verder.

Unieke bovenveense graslanden ontwikkelen

Twee jaar geleden zijn aan de west-, oost- en noordzijde leemruggen aangelegd. Leemruggen zorgen ervoor dat er minder water uit het veen wegstroomt. Nu gaan we langs de Boôvenen met de zuidelijke leemrug aan de slag. De laatste stap om een begroeid veenpakket op orde te krijgen.

We willen graag bovenveense graslanden en hoogveen (her)ontwikkelen. Deze zijn vrij uniek in Nederland. We gebruiken veen dat vrijkomt tijdens de aanleg van de veenrug. We leggen het veen op de lagergelegen delen, zodat hoogveen de kans krijgt om te herstellen. De overige vrijgekomen veen en grond wordt ook in andere delen van Bargerveen (her)gebruikt.  

Bomenkap, verbeteren wandelpaden en aanleg nieuw pad

Verder komt er een nieuw beheerpad op de nieuwe leemrug langs de Boôvenen en worden ook bestaande wandelpaden verbeterd en verlegd. De routes naar de schaapskooi, Schoonebeekerveld-Oost en Nieuw-Schoonebeek blijven bestaan. Ook is het noodzakelijk om bomen te kappen, te maaien en struiken weg te halen. Dat is nodig voor het behoud en herstel van de natuur. Het goede nieuws is dat een deel van deze vegetatie weer geplant wordt bij de werkschuur van Staatsbosbeheer en in andere delen van het gebied. Tijdens het aanleggen van de leenruggen komt veen vrij. Dit wordt ook in andere delen van het gebied weer gebruikt.

Inzien watervergunning waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen publiceert volgende maand de vergunningsaanvraag voor Schoonebeekerveld-West. Wil je dit inzien? Houd dan de website van het waterschap in de gaten. Ben je het niet eens met de watervergunning? Dan kun je dat ook via bovengenoemde website aangeven.  

Start werkzaamheden in 2025 of later

Op dit moment bereiden we de uitvoering voor. Dat is veel werk. Zo moeten we inzicht krijgen waar kabels en leidingen liggen. Verder moet zand en leem beschikbaar komen om de leemruggen aan te leggen. Leem is een soort kleiachtige grond waar geen water doorheen kan. We omsluiten dus straks ook de zuidelijke rand van het gebied met een leemrug. Zo kan (regen)water uit het gebied vastgehouden worden.

Kaartje: plek waar de werkzaamheden uitgevoerd worden, © Prolander.