Kavelovergang Nieuw-Schoonebeek

Per 1 januari 2020 zal iedereen in de herverkaveling Nieuw Schoonebeek overgaan naar de nieuwe kavels. Omdat de formele rechtsprocedure tegen het ruilplan nog niet is afgerond is het Besluit Tijdelijk Gebruik opgesteld om deze kavelovergang mogelijk te maken. Alle kopmensen van eigendommen in de herverkaveling zijn hiervan op de hoogte gesteld met een aangetekende brief. Er zijn 6 zienswijzen ingediend. Deze zal de commissie behandelen. Bij de stukken voor het Besluit Tijdelijk Gebruik is een kaartje meegezonden waarop de toekomstige eigendommen staan weergegeven.

Kavelgrensuitzetting

Vanaf 6 januari worden de nieuwe kavelgrenzen uitgezet in het gebied. Twee teams van landmeters starten in het westen van het herverkavelingsblok, en trekken vanaf daar richting de oostkant. De doorlooptijd is ongeveer 1 maand. Wanneer u nieuwe percelen krijgt toegedeeld, houdt dat dus niet automatisch in dat het Kadaster alle grenzen komt uitzetten. Dit gebeurt alleen wanneer er een nieuwe grens ontstaat. Ook worden de volgende grenzen niet uitgezet:

  • Grenzen gelijk aan de topografie (bijvoorbeeld midden sloot of x meter evenwijdig aan de insteek).
  • Hypotheekgrenzen en familiegrenzen (eigendom man/vrouw)

Voorlopig worden ook de grenzen van gebieden die voorlopig nog niet worden ingericht niet uitgezet. Een voorbeeld hiervan is de buffer voor het Bargerveen en de grenzen langs waterschap sloten.

De landmeters zullen piketten plaatsen met aan beide zijden de naam van de aanstaande eigenaren. U krijgt dus geen persoonlijke oproep, en de grens wordt u ook niet persoonlijk aangewezen.

Akte

De akte van de herverkaveling zal in de eerste helft van 2020 passeren. Hiermee wordt de toedeling formeel gemaakt. De Commissaris van de Koning en de secretaris van Gedeputeerde Staten zullen namens de eigenaren de akte tekenen. Eigenaren krijgen na passeren van de akte een kennisgeving thuisgestuurd.

Kavelaanvaarding

Om de toegedeelde kavels van een belanghebbende, qua grootte, vorm, ligging van het maaiveld (mate van vlakligging) en ontwateringstoestand in redelijke mate vergelijkbaar te maken met de ingebrachte kavels, worden kavelaanvaardingswerken gesubsidieerd. De uitgangspunten voor de kavelaanvaarding zijn vastgelegd in de notitie Uitgangspunten en criteria kavelaanvaarding Nieuw-Schoonebeek (d.d. 21 november 2017).

Download hiernaast (rechts) de aanvraagformulieren en de uitgangspuntennotitie kavelaanvaarding. De aanvraag dient in elk geval te bestaan uit een begroting met een kaart waarop de werkzaamheden staan aangegeven. De aanvragen worden door Prolander getoetst en besproken met de subcommissie, waarna de subsidietoezeggingen worden verstuurd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe