Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Start Oosteindsche Veen

feb 3, 2022 | Buffer Zuid, Oosteindsche Veen

We gaan dit jaar aan het werk in het Oosteindsche Veen. Het gebied is ruim 128 hectare groot en ligt ongeveer 2 kilometer ten westen van het Bargerveen. Het is nu al grotendeels natuur, maar we willen de natuur versterken en verbeteren. Met name door te zorgen dat we regenwater langer vasthouden in het gebied.  

Verbinding via EVZ Koelveen 

Op dit moment zijn we bezig met het aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Koelveen. Lees hierover meer in het artikel van december. Dit wordt een verbinding van het Oosteindsche Veen naar het Bargerveen. Via de verbindingszone kunnen reptielen, amfibieën, insecten, zoogdieren en vogels gemakkelijk heen en weer reizen tussen beide natuurgebieden. En dieren nemen zaden of stukjes van planten mee, zodat ook die ‘reizen’ van het ene naar het andere gebied.  

 Om te zorgen dat deze dier- en plantensoorten straks ook goed terecht kunnen komen in het Oosteindsche Veen, starten we binnenkort met inrichtingsmaatregelen. Zo gaan we de omstandigheden verbeteren, zodat planten zich hier makkelijk kunnen vestigen en dieren eet- en verblijfplaatsen kunnen vinden. 

Figuur 1. Plangebied rood omcirkeld. 

Inrichting  

De inrichtingsmaatregelen zijn gericht op het verbeteren van de hydrologie. Oftewel de waterhuishouding. Er zit nog veen in het gebied, dat willen we behouden. Om dat te bereiken moeten we het gebied vernatten. Dat doen we door regenwater langer vast te houden. De peilen in de sloten en watergangen worden niet veranderd, dus de omgeving heeft geen last van de vernatting van het Oosteindsche Veen. Door regenwater goed vast te houden, voorkomen we verdere oxidatie van het veen en inklinken van de bodem. Op deze manier zorgen we voor de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van vochtige heide, berkenbroekbos en veenvormende vegetaties. Dit zijn dus ook plekken waar de planten en dieren terecht kunnen die via de EVZ uit het Bargerveen naar het Oosteindsche Veen komen.  

Planning  

Het schetsontwerp is bijna gereed. Dit schetsontwerp wordt het komende halfjaar verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat dit komend najaar klaar is. De uitvoering willen we in 2023 afronden. In de volgende nieuwsbrieven tonen we het schetsontwerp en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u nu al vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen via het mailadres info@bargerveen-schoonebeek.nl.  

Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 

De inrichtingsmaatregelen in het Oosteindsche Veen horen bij het zogenaamde Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe. Velen van u hebben vast in het nieuws gehoord over de problemen met stikstof. Door teveel stikstof gaat de kwaliteit van de natuur in Nederland achteruit. Om dat tegen te gaan is het Programma Natuur opgesteld. Een deel van de aanpak is gericht op het verminderen van stikstof. Maar dat is bijzonder lastig en lukt niet overal, of niet genoeg of te langzaam. Daarom staan er ook andere maatregelen in het programma, die er op gericht zijn om de natuurgebieden te versterken zodat ze zo goed mogelijk bestand zijn tegen teveel stikstof. In veengebieden is water vasthouden het belangrijkste wat we kunnen doen. Veen heeft een stabiele hoge waterstand nodig om goed te groeien. Door regenwater vast te houden, zorgen we dus voor een zo sterk en gezond mogelijk veen, dat toch kan groeien, zelfs als het niet lukt om de stikstof genoeg te verminderen. Ook over het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe leest u de komende tijd meer in de nieuwsbrieven.  

Foto’s in dit artikel zijn genomen in het Oosteindsche Veen.