Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Update werkzaamheden Schoonebeekerveld en Koelveen

nov 9, 2021 | EVZ Koelveen, Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

In de laatste update over Schoonebeekerveld namen we u mee in de start van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bijzondere natuur in het gebied niet verder uitdroogt. Er zijn inmiddels flinke stappen gezet, ook met de aanleg van de ecologische verbindingszone in Koelveen.

 

Schoonebeekerveld West

Zandleemruggen

Op dit moment worden er in Schoonebeekerveld zandleemruggen aangelegd. De zandleemruggen omsluiten de randen van het gebied en zorgen ervoor dat het water minder snel wegstroomt uit het veen. Zo blijft het gebied langer nat. Dit betekent wel dat de bestaande wandel- en beheerpaden, zoals het pad langs de stilteplaats, natter worden. Staatsbosbeheer en de wandelaars willen deze paden ook in de toekomst blijven gebruiken. Daarom wordt de grond wat opgehoogd en deels verbreed. De paden liggen op het veen en gaan daarom de komende jaren nog wat zakken. Daar  houden we tijdens de werkzaamheden rekening mee door de paden iets hoger aan te leggen. 

Begroeiing beheer- en wandelpad

De komende jaren zal het beheer- en wandelpad weer aan de zijkanten en deels van de bovenzijde begroeid raken. Het beeld zal dan ook beduidend anders zijn dan direct na aanleg, zie foto’s hieronder. Staatsbosbeheer zorgt na de werkzaamheden dat het gebied onderhouden blijft. Het pad blijft begaanbaar voor werkverkeer. Tijdens de werkzaamheden is het te gevaarlijk om de wandelpaden open te houden. Daarom worden de paden afgesloten, dit wordt door middel van borden aangegeven.  

Foto links: huidige situatie beheerpad. Foto rechts: beheerpad na enkele jaren.

Adderhotels

Wist u dat we zogenoemde adderhotels bouwen in het Schoonebeekerveld West? Deze hotels zijn bestemd als schuil- en overwinteringsplaats voor amfibieën, reptielen en andere dieren. Gemaakt van snoeihout, stobben, boomstammen en grond. We noemen dit ook wel reptielenbulten. De bulten kunnen ook gebruikt worden als winterverblijfplaats voor de hei- en poelkikker. Verspreid door het gebied kunt u ze tegenkomen.  

Afsluiting Stheemanstraat en Boovenen voor fietsverkeer

In verband met de werkzaamheden in Schoonebeekerveld West vindt er veel transportverkeer plaats van zand en leem over de Stheemanstraat en de Boovenen. Ook agrariërs in het gebied zijn volop aan het oogsten. Al met al zorgt dit voor veel verkeersbeweging. Dit kan voor fietsers gevaarlijk zijn. Daarom heeft de bestuurscommissie van Bargerveen-Schoonebeek besloten om de weg af te sluiten voor fietsers. Dit geldt ook voor het fietspad Zuidersloot naar de Stheemanstraat. De omleidingen zijn aangegeven.

Update Koelveen

Begin oktober informeerden we over de start van de ecologische verbindingszone Koelveen (EVZ Koelveen). Hierin leest u onder andere over de doelsoorten die we naar dit gebied willen trekken of gebruik willen laten maken van de EVZ Koelveen. Zo verwachten we dat libellen, vlinders, loopkevers en vooral reptielen en amfibieën gebruik gaan maken van de verbindingszone. Aannemer Nonak voert de werkzaamheden in het gebied uit.

  • In de bossen zijn open plekken gemaakt voor de doelsoorten amfibieën en reptielen zodat er voldoende zonplaatsen zijn. De planten die verwijderd zijn worden op een andere plek in de verbindingszone geplant ter compensatie.
  • Begin november is gestart met de grondwerkzaamheden. Langs de watergang in Koelveen wordt een flauw talud gemaakt. Dit is een schuine oever langs de watergang. Zo ontstaat voor flora en fauna een geleidelijke overgang van nat naar droog.  
  • In de verbindingszone wordt de voedselrijke bovengrond afgegraven en worden er poelen aangelegd. De afgegraven bovengrond (teelaarde) wordt beschikbaar gesteld voor kavelaanvaardingswerken op de omliggende landbouwpercelen. De overige grond wordt verwerkt in het natuurgebied Oosteindsche Veen.

Foto’s: flauw talud die langs de watergang wordt aangelegd